cmentarz parafialny – ul. Krzelowska (os. Marszowice)

Cmentarz parafialny parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy na osiedlu Marszowice przy ul. Krzelowskiej.

Administratorem cmentarza jest każdorazowy Proboszcz bądź Administrator Parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy. Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego tez Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie.
 • Cmentarz Parafialny we Wrocławiu – Leśnicy, zwany dalej Cmentarzem jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Jadwigi  we Wrocławiu – Leśnicy, przy ul. Wolskiej 6, 54-076 Wrocław.
 • Cmentarzem zarządza każdorazowy Proboszcz lub Administrator Parafii osobiście, zwany dalej Administratorem. Zarządzający może zlecić czynności administracyjne innym osobom, co wymaga pisemnego potwierdzenia.
W szczególności niedozwolone jest na terenie Cmentarza:
 • przebywanie poza godzinami jego  otwarcia,
 • przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
 • wprowadzanie zwierząt,
 • niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych oraz wypalanie śmieci,
 • umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
 • wjeżdżanie rowerami,
 • chodzenie po urządzeniach miejsc grzebalnych oraz po płytach grobów murowanych.
Zgoda Zarządzającego jest niezbędna na:
 • pochówek na Cmentarzu,
 • ekshumacje,
 • postawienie i remont każdego nagrobka,
 • wjazd pojazdów mechanicznych,
 • montowanie ławek sadzenie drzew i krzewów przy grobach oraz układanie chodników wokół grobów. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Na nagrobku chrześcijanina winien być umieszczony znak chrześcijańskiej wiary, a umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza.
Za opiekę i estetyczny wygląd grobu (uporządkowanie terenu wokół grobu) odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona. Zarząd cmentarza w niektórych dziedzinach w imieniu administratora (jako osoba upoważniona) podejmuje p. Tomasz Tarnowski. Tel. do zarządcy 713493097. Wyciąg z cennika:
 • opłata roczna – 90 zł
 • postawienie pomnika – 200 zł
 • postawienie ławki, utwardzenie miejsca wokół grobu, nasadzenie krzewu – 50 zł
Szczegółowy cennik cmentarza jest do wglądu w kancelarii parafialnej i w biurze zarządcy.